Contoh Soal Ujian Praktek Bahasa Jawa Kelas VI

Soal Praktek Bahasa Jawa Kelas Enam Madrasah Ibtidaiyah


Berikut Contoh Naskah soal Ujian Praktek Bahasa Jawa yang diperuntukan untuk kelas VI Madrasah 
Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. 

A. Nyemak
Guru moco, siswa nyemak!
Puntadewa
Puntadewa aliyas Yudhistira iku putrane Pandhu Dewanata ratuing Ngastina saka garwa
Dewi Kunthi. Puntadewa duwe adhikandung loro, yaiku Bima lan Arjuna. Puntadewa uga duwe 
adhikuwalon loro, yaiku Nakula lan Sadewa.Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa 
diaraniPandhawa, tegese anak lima lanang kabeh. Pandhawa iku anakePandhu Dewanata. Dadi, 
Puntadhewa iku Pandhawa kang bareputawa nomer siji. Puntadewa dadi ratu ing 
Ngamarta.Puntadewa aliyas Yudhistira duwe sifat adil lan jujur.Puntadewa uga duwe gelar Ajatsatru 
amarga salawase urip ora tauduwe satru. Amarga duwe sifat-sifat kang becik mau, 
Puntadewadihadhiyahi karo para dewa, nalika mlaku ora tau ngambah lemah.Nalika dheweke 
numpak kereta kencana, rodha kretane melungambang ing dhuwur lemah.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 
1.Puntadewa kuwi putrane sapa ?
2.Sapa jeneng liyane Puntadewa ?
3.Pira cacahe sadulur-sadulure Puntadewa ?
4.Sapa bae adhi kandunge Punthadewa kuwi ?
5.Geneya Puntadewa sakadhine diarani Pandhawa ?
6.Puntadewa kuwi dadi ratu ing Negara ngendi ?
7.Kepriye watake Puntadewa ?
8.Apa gelare Puntadewa ?
9.Amarga duwe sifat-sifat becik, puntadewa dihadhiyahi para dewaapa?
10.Sapa bae Pandhawa kuwi ?

B. Nulis
Tulisen  ngannggo aksara jawa !
1. Prabu Puntadewa
2. Pandhu Dewanata
3. Dewi Kunthi
4. Nakula lan Sadewa.
5. Duwe sifat adil lan jujur

C. Micoro
Ngapolno pidato ing ingisor iki !
Assalamu’alaikum Wr.Wb.                                                                
Nuwun,
Dhumateng ibu Kepala Sekolah …. ingkang dhahat kinurmatan, ingkang minulya bapak/ibu guru.Sarta para rawuh ingkang tansah winantu ing suka basuki.
Sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Ingkang Maha agung, barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saha  kula, satemah kula saha panjenengan sedaya saged makempal wonten ind adicara Perpisahan kelas 6 ….
Para rawuh ingkang kinurmatan,kula minangka wakil siswa-siswi  kelas VI ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami,awit kaiklasan saha katresnan bapak/ibu gurusatemah para siswa saged pikantuk ilmu ingkang kathah sanget wonten ing 6 warsa menika. Kula sakanca namung saged nyuwun ndedonga, mugi-mugi bapak/ibu guru sedaya pikantuk piwales saking Allah SWT, saha mugi-mugi bapak/ibu gurutansah pinaringan kasarasan. Boten kesupen kula saha kanca-kanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula saha kanca-kanca asring damel bapak/ibu gurukuciwa, amargi saking atur solah bawa kula saha kanca-kanca ingkang boten mranani penggalih panjenengan.
Para bapak/ibu gurusaha para rawuh, wonten ing wekdal punika kula saha kanca-kanca nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu,mugi-mugi sasampunipun medal saking pawiyatan ing ngriki kula sakanca saged ngelajengaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan candhakipun. Mekaten ugi mugi-mugi adhik-adhik kelas I,II,III,IV lan kelas V saged kasil ngangsu kawruh kanthi kasil ingkang langkung sae.
Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten atur kula. Bilih kathah klenta klentunipunn ing atur, kula nyuwun agunging samudra pangkasama.
Matur nuwun.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

D. Moco
Wacanenen geguritan ing ingisor iki kanti bener!

Kembar Putri kang Merak Ati

Kembar wadon manis, keton merak ati
Runtang-runtang latihan nari
Nyangking slendang
Angrungokake swara kang gandhang
Kembar putri gandes luwes merak ati
Runtang-runtung anjoged beksan srimpi
Pancen katon edi peni
Nambah ati kang nelangsa lan nrenyuhi
Bocah wadon cilik, kang edi peni
Runtang-runtung nari menyang ngendi-endi
Gandes luwes ngresepi
Nuwuhake bungahing ati
Karya: Nanik Herawati

Kunci Jawaban Mendengarkan

1.Pandhu Dewanata
2.Yudhistira
3.4 ( papat )
4.Bima lan Arjuna
5.Amarga anak lima lanang kabeh
6.Ngamarta
7.Adil lan jujur 
8.Ajatsatru
9.Nalika mlaku ora tau ngambah lemah
10.Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula lan SadewaSubscribe to receive free email updates: